Afmelding leerling

Als je ziek bent en niet naar school kunt komen dan moet dit op de eerste ziektedag door een ouder/verzorger vóór 9 uur telefonisch worden doorgegeven onder nummer 0174-248205.

Met het ouderaccount van de ouder(s)/verzorger(s) van Magister kan de ziekmelding ook worden gedaan. Dit geldt niet voor medische afspraken voor dokter, orthodontist, tandarts etc. Deze mededelingen en óók ziekmeldingen kunnen worden doorgegeven aan [email protected].

Wanneer je op school ziek wordt, ga je niet zonder toestemming naar huis. Je moet je altijd afmelden bij de administratie of bij één van de leerlingcoördinatoren.  

Toestemming voor vakantie onder schooltijd is aan zeer strenge regels gebonden. Een verzoek voor buitengewoon verlof moet schriftelijk, op de daarvoor bestemde formulieren, welke te vinden zijn op onze website, minimaal 8 weken van te voren, waar mogelijk, bij de locatiedirecteur worden ingediend. Deze formulieren kunnen worden ingeleverd bij de administratie of per mail gestuurd worden aan [email protected]