Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van ISW. Aanvullend daarop bestaat er op elke school van ISW een huishoudelijk reglement waarin schoolspecifieke afspraken staan beschreven.

Belangrijker dan al die regels en afspraken is de medewerking van iedereen aan het scheppen van een goede sfeer op school en prettige onderlinge verhoudingen. Als er problemen of klachten zijn, is het beter er eerst met de direct betrokkene over te spreken.

Het leerlingenstatuut is een soort “wetboek”; je grijpt er pas naar als je je onrechtvaardig behandeld voelt en gesprekken met betrokkenen onvoldoende hebben opgeleverd. Je kunt dan in het statuut precies lezen wat je rechten en plichten zijn en welke andere mogelijkheden er zijn om het probleem of de klacht op te lossen.

Als iedereen zich goed bewust is van elkaars rechten en plichten, zoals die o.a. in het leerlingenstatuut staan opgeschreven, zal het maar zelden nodig zijn om dit wetboek toe te passen.