Ouderbijdrage

De school gebruikt de ouderbijdrage voor leermiddelen en leerlingactiviteiten die buiten de overheidssubsidie vallen. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school wil de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden en gelukkig heeft ISW al jaren één van de laagste ouderbijdrages in de regio. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 bestaat uit twee delen € 60,- en € 23 samen € 83,- per leerling. De volgende kosten worden daarmee gedekt:

 • extra leermiddelen ICT
 • vieringen
 • kosten ouder- en leerlingenraad
 • reproductiekosten
 • consumpties ouderavonden

De locaties brengen verder specifieke zaken in rekening zoals de werkweken, materialen, excursies e.d. Eind september/begin oktober ontvangt u een brief over de ouderbijdrage. Is de hoogte van de ouderbijdrage voor u een groot bezwaar, dan kunt u een (gedeeltelijke) vrijstelling aanvragen bij de locatiedirecteur.

Reglement Ouderbijdrage

Artikel 1

De ouderbijdrage wordt, in geval van ondertekening van de overeenkomst ouderbijdrage, betaald voor elke leerling die in het schooljaar staat ingeschreven bij ISW, te weten:

 1. voor een leerling, staande onder de ouderlijke macht, door de vader of moeder, indien de ouderlijke macht slechts door een ouder wordt uitgeoefend door degene die de ouderlijke macht uitoefent;
 2. voor een leerling, slechts staande onder de voogdij van een ander dan een ouder, door degene, die de voogdij uitoefent;
 3. voor een leerling, die staande onder ouderlijke macht van zijn vader of moeder, door degene die recht heeft op kinderbijslag voor de leerling, dan wel recht heeft op kinderbijslag vervangende aftrek voor de inkomstenbelasting wegens buitengewone lasten inzake de uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van de leerling;
 4. in alle overige gevallen door de leerling zelf.

Artikel 2 

 1. Het reglement Ouderbijdrage wordt het bevoegd gezag vastgesteld na instemming van ouders/leerlingendeel van de medezeggenschapsraad (art. 14. lid 2h WMS).
 2. De ouderbijdrage wordt door het bevoegd gezag vastgesteld op basis van het reglement Ouderbijdrage. De aan de school verbonden ouders/leerlingendeel van de medezeggenschapsraad heeft instemming inzake de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage (art. 14. lid c WMS). De overeenkomst ouderbijdrage wordt aangegaan voor de duur van een schooljaar en wordt, behoudens tijdige opzegging door een der partijen, telkens stilzwijgend met een schooljaar verlengd.

Artikel 3 

 1. De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar, lopende van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
 2. Voor leerlingen die gedurende de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de school verlaat wegens verhuizing naar een andere gemeente, wordt de ouderbijdrage geheven in relatie met de nog geplande of reeds ondernomen activiteiten
 3. Bij overlijden van de leerling is de ouderbijdrage slechts tot de dag van het overlijden verschuldigd. Voor zover de ouderbijdrage reeds voor de activiteiten na het overlijden is voldaan, wordt deze gerestitueerd.
 4. Indien door langdurige ziekte niet aan activiteiten kan worden deelgenomen vindt in overleg met de schoolleiding restitutie van de ouderbijdrage plaats in relatie met de niet aan deelgenomen activiteiten.

Artikel 4

De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het reglement Ouderbijdrage. 

Artikel 5 

De ouderbijdrage en de eventuele bijkomende kosten dienen uiterlijk op de vervaldag vermeld in de toegezonden factuur, te worden voldaan.

Artikel 6 

 1. Het bestuur kan ontheffing verlenen van het in dit reglement bepaalde en van de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk aan de betreffende ouders kenbaar gemaakt.
 2. Bezwaren tegen (de hoogte van) de ouderbijdrage dienen te worden gezonden aan de locatiedirecteur binnen vier weken na aanbieding van de factuur.
 3. De locatiedirecteur beslist binnen zes weken na ontvangst van een bezwaarschrift en stelt de bezwaarde van het besluit schriftelijk en gemotiveerd in kennis.

Artikel 7

 1. De ouderbijdrage is vrijwillig.
 2. De toelating van de leerling tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van betaling van de ouderbijdrage. Het reglement is slechts van toepassing in geval de in de artikel 1 genoemde persoon het stuk tekst bij het aanmeldingsformulier - overeenkomst ouderbijdrage heeft ondertekend.
 3. Het bestuur en de schoolleiding behouden zich het recht voor om, indien en voor zover door middel van ondertekening van de overeenkomst ouderbijdrage een verplichting tot betaling is ontstaan, in geval van niet betaling van de ouderbijdrage, de leerling uit te sluiten van de extra voorzieningen die met de ouderbijdrage worden betaald.