Zorg voor de leerling Pagina afdrukken

Lees hier meer over de zorgcoördinator, vertrouwensdocent, leerlingbegeleiding, extra aandacht voor, vragen over opvoeden en opgroeien, Sociaal kernteam Westland, SWV-Westland, trajectgroep, flexcolleges en medicijnen. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Zorgcoördinator Zorgcoördinator Irenestraat Vragen over opvoeden en opgroeien Remedial Teaching Huiswerkbegeleiding Sociaal KernTeam Westland Passend onderwijs Hulp bij faalangst Samenwerkingsverband VO Westland Leerlingenzorg/Leerlingbegeleiding Trajectgroep FlexColleges Externe zorg Gespecialiseerde leerlingbegeleiding Medische zorg Het gebruik van medicijnen

Zorgcoördinator

Op elke locatie is een zorgcoördinator actief. De zorgcoördinator coördineert in school de zorg voor de leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuning kan liggen op leergebied (bijv. dyslexie), sociaal-emotioneel gebied of gedragsproblematiek. De zorgcoördinator ondersteunt/ adviseert docenten en mentoren. Hij/zij adviseert de directieleden t.a.v. beleid. Hij/zij werkt samen met het ondersteuningsteam en neemt deel aan het zorgoverleg van het SWV VO Westland. Ook onderhoudt hij/zij in voorkomende gevallen de contacten met externe ondersteunende instanties.

Zorgcoördinator Irenestraat

Voor de Irenestraat is mevrouw J.W.M. Stijger, e-mailadres zgt@isw.info de zorgcoördinator.

Vragen over opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien, dan kunt u contact opnemen met het Klant en Contact Centrum (KCC) van de gemeente Westland. Zij weten precies waar u moet zijn en verwijzen u door naar bijvoorbeeld de sociaal makelaar in uw kern, of het Sociaal KernTeam Westland. Het Klant en Contact Centrum is bereikbaar via:
T 0174-140174 (tijdens kantooruren)
I  www.gemeentewestland.nl

Remedial Teaching

Door leerachterstanden op bepaalde gebieden presteren leerlingen minder goed dan nodig is. Voor deze groep leerlingen bieden we ondersteuning (remedial teaching). De remedial teaching wordt binnen de schooltijden, maar veelal buiten het reguliere lesrooster van het kind gegeven. Het is absoluut geen bijles of huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk is een onmisbare schakel in het onderwijs. Door de juiste huiswerkaanpak kunnen leerlingen zelfstandiger werken binnen onze school. Ze hebben daar ook profijt van in het vervolgonderwijs, omdat daar veel zelfwerkzaamheid wordt verlangd. Tijdens studie- en begeleidingslessen besteedt de mentor aandacht aan specifieke studievaardigheden en sociale vaardigheden. Bij vakdocenten kan de leerling in eerste instantie terecht met vakinhoudelijke vragen. Bij structurele hulp is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een huiswerkbegeleidingsinstituut. Hierover ontvangt u informatie op de eerste ouderinformatieavond van het schooljaar. Hieraan zijn kosten verbonden.

Sociaal KernTeam Westland

Het kan zijn dat er meerdere problemen spelen of professionele (jeugd)hulp nodig is voor uw kind, bijvoorbeeld wanneer het opvoeden moeilijk is, er sprake is van psychische klachten of als er schulden zijn. De school werkt dan samen met het Sociaal KernTeam Westland (SKT). Het SKT is er voor ouders, kinderen en jongeren. Een deskundige zorgregisseur maakt samen met u een plan om alle problemen aan te pakken. U heeft dus één vast aanspreekpunt, die samen met u kijkt wat er nodig is. Wanneer de school denkt dat het Sociaal KernTeam meerwaarde biedt, maken zij dit met u bespreekbaar.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet houdt in dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit doen wij via het Samenwerkingsverband VO Westland.
I www.steunpuntpassendonderwijs.nl
I www.swv-westland.nl

Hulp bij faalangst

Faalangst is een gebrek aan zelfvertrouwen in bepaalde taaksituaties. Er zijn leerlingen die bij proefwerken, spreekbeurten of bij gedrag in de groep faalangst hebben. In kleine groepjes geven wij begeleiding, zodat de leerling de problemen beter kan hanteren. Bij een specifieke vorm van faalangst, examenvrees, bieden wij in het vierde leerjaar hulp.

Samenwerkingsverband VO Westland

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht met elkaar samen te werken. In Westland maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het SWV VO Westland (www.swv-westland.nl). Daarnaast zijn enkele schoolbesturen uit nabije regio’s die voortgezet speciaal onderwijs bieden en waar Westlandse leerlingen naar school gaan, ook aangesloten bij het SWV VO Westland.
Sinds de invoering van passend onderwijs moeten de scholen binnen het SWV een passende onderwijsplek bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op de school waar de ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die de leerling nodig heeft (in het regulier of speciaal onderwijs). De school van aanmelding is ervoor verantwoordelijk dat de leerling op een passende plek terecht komt.
Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, maar ook op de wensen van de ouders en de mogelijkheden van het personeel. Wanneer wij de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, kijken we welke school binnen het SWV dat wel kan. Daarbij maken we onderscheid tussen:

  • basisondersteuning (ondersteuning die iedere school minimaal aan zorg biedt);
  • extra ondersteuning (ondersteuning aan een specifieke doelgroep);
  • diepteondersteuning (ondersteuning die de mogelijkheden van het regulier onderwijs te boven gaat: het voortgezet speciaal onderwijs).

Uitgebreide informatie over het ondersteuningsaanbod van de bij SWV-aangesloten scholen, is te vinden op www.swv-westland.nl.

Leerlingenzorg/Leerlingbegeleiding

Leerlingenzorg en leerlingbegeleiding heeft de volle aandacht binnen onze school. Naast eerdergenoemde activiteiten beschikken we over verschillende interne en externe specialisten.

Trajectgroep

Elke ISW school beschikt over een trajectgroep voor leerlingen voor wie het, om verschillende redenen, tijdelijk niet mogelijk is het onderwijs volledig te volgen in de reguliere klas. Deze leerlingen worden binnen de school in de trajectgroep opgevangen waar een programma op maat wordt aangeboden. Deze specialistische vorm van ondersteuning wordt ingezet voordat gedrag (internaliserend en externaliserend) of situaties escaleren. De begeleiding is voornamelijk gericht op gedragsverandering en vakspecifieke begeleiding. Het doel is de leerling zo spoedig mogelijk (volledig) te laten terugkeren naar de eigen klas.

FlexColleges

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar brengen, en die niet in aanmerking komen voor voortgezet speciaal onderwijs, zijn plaatsen beschikbaar bij het FlexCollege in Den Haag. Doel van plaatsing op het FlexCollege is terugkeer naar een kansrijk onderwijstraject. Blijkt dit onmogelijk, dan wordt een leerling begeleid naar een arbeidsplek met of zonder onderwijs.

Externe zorg

Het is belangrijk om leer- en/of gedragsproblemen bij leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren. Zo kunnen wij deze leerlingen in een vroeg stadium helpen en ondersteunen. Soms zijn problemen zo ernstig dat het intern zorgteam (IZT) besluit externe hulp te raadplegen en gebruik van instanties zoals het Klanten Contact Centrum, Sociaal KernTeam Westland, de leerplichtambtenaar en de wijkagent.

Gespecialiseerde leerlingbegeleiding

Soms heeft een vakdocent of mentor, naast zijn lestaken, speciale taken op het gebied van leerlingbegeleiding. zoals dyslexie, dyscalculie, faalangsttraining etc.

Medische zorg

Sommige leerlingen moeten medicijnen gebruiken of hebben bijzondere medische zorg nodig. Om hier op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan, hebben wij regels opgesteld.

Pijnstillers

Regelmatig komen leerlingen bij ons vragen om een aspirine of paracetamol. Wij mogen als school geen medicijnen verstrekken. Als uw kind pijnstilling of bijvoorbeeld reisziektemedicijnen (bij excursies) nodig heeft, vragen wij u deze zelf mee te geven.

Medicijngebruik op school

Gebruikt uw kind dagelijks medicijnen die door een arts voorgeschreven zijn (bijvoorbeeld bij ADHD of epilepsie) en heeft hij hierbij hulp nodig? Neemt u dan contact met ons op. Via de teamleider/leerjaarcoördinator of administratie kunt u het formulier ‘verstekken van medicatie op verzoek’ opvragen. Kunnen wij de gevraagde ondersteuning niet bieden, dan bespreken wij dit met u.

Medische handelingen

U bent als ouder te allen tijde verantwoordelijk voor de dagelijkse medische handeling die uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld prikken bij suikerziekte). Onze medewerkers hebben geen medische competenties en daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het verrichten van medische handelingen. Wel bent u verplicht de school te informeren over deze medische handeling. In geval van calamiteiten kunnen wij dan op de juiste wijze handelen.

Het gebruik van medicijnen

Het kan soms van levensbelang zijn dat de docenten op school op de hoogte zijn van het feit dat uw zoon of dochter regelmatig medicijnen gebruikt. Stelt u de mentor van uw zoon of dochter alstublieft schriftelijk hiervan in kennis. Het kan voor een onderwijssituatie of tijdens werkweken van belang zijn dat de docenten op de hoogte zijn van aandoeningen als suikerziekte, bepaalde allergieën en astma. Wilt u daarom het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, aan ons doorgeven?