Medezeggenschapsraad en locatieraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met ISW als gehele scholengroep te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de scholengroep. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.
Binnen ISW hebben alle locaties echter ook een locatieraad. Inspraak van ouders/verzorgers van leerlingen ISW Irenestraat wordt in de praktijk gerealiseerd doordat ouders zitting hebben in deze locatieraad, de medezeggenschapsraad van ISW als geheel en zelfs in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die zijn aangesloten bij de SCO Lucas.

Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de locatieraad. Vanuit deze raad worden leden afgevaardigd naar de Medezeggenschapsraad en de GMR. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staan de taken, bevoegdheden en hoe verkiezingen plaats vinden.

Rechten locatieraad

De schoolleiding moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de locatieraad. De raad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de locatieraad en de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs, behalve voor het hoger onderwijs.

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders en leerlingen als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn of hier een advies over geven. Ouders, leerlingen en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Raden adviseren het schoolbestuur en schooldirectie

Soms moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Zowel bestuur als directie moeten serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Dit laatste dient wel van een goede motivatie voorzien te zijn. Is dit in de ogen van de raad niet het geval, dan is er de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Voor meer informatie zie de site van de rijksoverheid.

Medezeggenschapsraad en locatieraad